Langs Eem & Spoor in 2,5 minuut

Wagenwerkplaats

Voortgang
ontwikkeling

Het terrein van de Wagenwerkplaats is langgerekt en bestaat uit drie deelgebieden; West, Midden en Oost. Deze opdeling wordt bepaald door de ligging van het bestaand monumentaal ensemble te midden van het plangebied. 

Deelgebied West

Deelgebied West zal voornamelijk uit woningen bestaan. Gedacht wordt aan 300 tot 500 woningen, in de vorm van appartementen langs het spoor. Daarnaast zijn woningen aan de zijde van het Soesterkwartier gepland en de 42 grondgebonden woningen van de CPO Soesterhof. In deelgebied West bevindt zich ook buurthuis Palmstraat dat -in huidige of nieuwe vorm- behouden blijft. 

Deelgebied Midden

Het middendeel bestaat uit het monumentale ensemble oftewel ‘het culturele hart’. Bestaande uit industrieel erfgoed van de NS, zoals het Ketelhuis en de Veerensmederij. Dit zal grotendeels zo blijven. Aan de noordzijde van het plein is nog ruimte voor enkele kleine gebouwen met mogelijk een tijdelijk of experimenteel karakter. Dit deel wordt aan de noordzijde ontsloten op de Soesterweg. Daarnaast wordt een deels bovengronds, gelaagd groene, parkeervoorziening aangelegd die grotendeels aan het zicht wordt onttrokken door het als een podium te ontwerpen waardoor het een dubbelfunctie krijg, zie bladzijde 70 van het Masterplan. 

Deelgebied Oost

Voor deelgebied Oost wordt op basis van de kaders uit het Masterplan en met inachtneming van de ambities uit het Coalitieakkoord 2018 een separaat stedenbouwkundig plan oftewel een Ontwikkelkader gemaakt. Nadat daarover door de raad een besluit is genomen, wordt voor dit deelgebied vervolgens een omgevingssplan gemaakt en in procedure gebracht. Het deelgebied Oost biedt goede mogelijkheden om invulling te geven aan gemeentelijke ambities wat betreft meer woningen, slimme mobiliteitsconcepten en werklocaties, uitnodigende openbare ruimte en inclusieve stad. Voor het vaststellen van de hoofdkaders voor deelgebied Oost worden de vijf hoofdthema’s van Langs Eem & Spoor (LES) als leidraad gebruikt.